Инвестиционна стратегия

Инвестиционната стратегия на „Тренд Фонд Акции“ предвижда реализирането на капиталови печалби от ценни книжа, приходи от дивиденти/доходи от дялови ценни книжа, както и текущи доходи от дългови ценни книжа и други финансови инструменти. За постигане на инвестиционните цели се прилага стратегия за активно управление на портфейла от ценни книжа и парични средства.

 

Основната цел на договорен фонд „Тренд Фонд Акции” е осигуряването на дългосрочен ръст на стойността на инвестициите на фонда чрез реализиране на максимален възможен доход при поемане на умерен до висок риск и осигуряване на ликвидност на инвестициите на притежателите на дялове.

 

За постигане на инвестиционните цели на „Тренд Фонд Акции“ управляващото дружество инвестира набраните средства на фонда преимуществено в ликвидни акции и търгуеми права, приети за търговия на български или чуждестранни регулирани пазари. Инвестициите в дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар се извършват в по-малка степен, предимно с цел диверсификация, поддържане на ликвидност и в моменти на пазарни сътресения, като при продължително пазарно понижение, се пристъпва към изтегляне на инвестициите от групата на акциите и насочването им към нискорискови активи,  за да се защитят вложенията на инвеститорите.

Емисионна стойност и обратно изкупуване

Емисионна стойност Обратно изкупуване
Тренд Фонд Акции 978.6421 arow 0.75 % 971.3206 arow 0.75 %

Контакти

Адрес: гр. София, ул. “Аксаков” № 28, втори надпартерен етаж, ап. №5

София 1000, България

 

Телефон: (+359 2) 494 90 84,

Факс: (+359 2) 988 82 13


E-mail: trend@trend-am.com