Профил на инвеститора

Основната група инвеститори, към които е насочена дейността на договорен фонд „Тренд Фонд Акции”, се състои от инвеститори с над средните за страната доходи, с добра инвестиционна култура, както и със средна до висока толерантност към риска от волатилност на вложението. Това са инвеститори, търсещи висока доходност, които биха искали да участват на пазара на рискови активи и са готови да инвестират в дългосрочен план, но не биха приели риска да правят самостоятелен избор в кои активи да инвестират. Чрез фонда им се предлага възможност за професионално управление на инвестиционния  риск при запазване на възможността за реализиране на по-високи доходи при по-високи нива на волатилност.

 

Инвестиционният продукт на договорен фонд „Тренд Фонд Акции“ е предназначен за български и чуждестранни физически лица, фирми и институции, които желаят да инвестират част от средствата си на финансовите пазари, в диверсифициран продукт, структуриран предимно от акции, при средно до високо ниво на риск и възможност за постигане на по-висока доходност. Същите:

  • са готови да поемат умерен до висок инвестиционен риск  за реализиране на по-висок доход;
  • желаят да имат сигурна и бърза ликвидност без това да нарушава постигнатия доход от инвестицията;
  • са готови да инвестират парични средства в дългосрочен план;
  • искат да диверсифицират риска на собствения си портфейл;
  • искат паричните им средства да се управляват от професионалисти на финансовите пазари.  

Емисионна стойност и обратно изкупуване

Емисионна стойност Обратно изкупуване
Тренд Фонд Акции 992.5560 arow 0.01 % 985.1304 arow 0.01 %

Контакти

Адрес: гр. София, ул. “Аксаков” № 28, втори надпартерен етаж, ап. №5

София 1000, България

 

Телефон: (+359 2) 494 90 84,

Факс: (+359 2) 988 82 13


E-mail: trend@trend-am.com