Управление

УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД се представлява заедно от Траян Антонов Кършутски в качеството му на изпълнителен директор и Петър Апостолов Савов в качеството му на Прокурист.

 

Съвет на директорите на УД  „Тренд Асет Мениджмънт“  АД :

 

  • Траян Антонов Кършутски е Председател и изпълнителен член (Изпълнителен директор) на Съвета на директорите на Управляващото Дружество. Траян Кършутски има висше икономическо образование, специалност “Икономика и управление на индустрията”, завършил е Университета за национално и световно стопанство в гр. София (1999 г.). Има завършена следдипломна квалификация по финансов и банков мениджмънт в ИСК при УНСС (2003 г.). Траян Кършутски е бил дилър, а в последствие и главен дилър в „ЦКБ” АД (1993 – 1995 г.); бил е член на Съвета на директорите на „Каусто Голд” АД (2003 – 2005 г.).

 

  • Константин Богданов Гавалюгов е член на Съвета на директорите на Управляващото Дружество. Константин Богданов Гавалюгов има висше икономическо образование, специалност “ Финансов Мениджмънт ”, завършил е Университета за национално и световно стопанство в гр. София (2014 г.). Константин Гавалюгов притежава сертификати за право да извършва дейност като брокер на ценни книжа № 496-Б/27.01.2015 г. и като инвестиционен консултант № 402-ИК/10.01.2014 както и положен и взет изпитr за Level I и Level II of the CFA program г. Първоначално Константин Гавалюгов е работил като служител в отдел“ Административно обслужване“ в УД Тренд Асет Мениджмънт АД, а в последствие до 01-12-2019г. като инвестиционен консултант. От м.07.2016г. до момента Константин Гавалюгов е и финансов анализатор в IBM.

 

  • Емил Славов Аспарухов е член на Съвета на директорите на Управляващото дружество. Емил Аспарухов има висше икономическо образование, завършил е Университета за национално и световно стопанство в гр. София през 1990г. Той притежава сертификат за право да извършва дейност като брокер на ценни книжа № 47-Б/29.09.1998 г. През 1991г. постъпва в Българска Външнотърговска Банка (сега Уникредит Булбанк) Управление „Ликвидност и пазари“. От 1993 до 1997г. работи в Банка за Земеделски кредит (БЗК) занимавайки се с управление на ликвидността и валутни операции на международните пазари. В началото на 1998г. започва работа в софийския клон на холандската ING Bank заемайки последователно длъжностите - началник отдел «Книжа са фиксиран доход и паричен пазар», лицензиран брокер на банката на БФБ, началник на цялото управление «Финансови пазари» и изпълнителен директор с ресор пазари и ликвидност.. През 2012г. Г-н Аспарухов оглавява Управление «Трежъри и капиталови пазари» на Банка ДСК до 2016г., когато започва работа като гл.експерт по бизнес развитие в «Адаман Кепитъл Партнърс». През 2017г. Емил Аспарухов става дирекор «Търговия» в АВВ Електрифициране – компания от групата на Енерджи Маркет АД – един от първите и водещи търговци на свободния пазар на електроенергия у нас. Емил Аспарухов е бил дълги години член на УС на БДА-Българска Дилърска Асоциация като през периода 2012-2015 е и неин президент. Консултирал е различни фирми и организации – като например одиторско-консултантската компания АФА и АИКБ (Асоциацията на индустриалния капитал в България) по проблемите на финансовите пазари.

 

  • Борислав Михайлов Михов е член на Съвета на директорите на Управляващото дружество. Той има висше икономическо образование, завършил е Университета за национално и световно стопанство в гр. София през 1991г. В периода 1991 – 1996г. е данъчен инспектор в Национална агенция на приходите. В периода 1996-2006г. е счетоводител в Финкомекс одитинг ООД. От 2006г. до настоящия момент е управител в Евроконсулт, финанси и счетоводство ЕООД и Евроконсулт и счетоводство ООД, с основна дейност счетоводни и данъчни консултации. В периода 2014-2021г. Борислав Михов е и член на Съвета на директорите на Български фонд за дялово инвестиране АД, където активно участва в управлението на дружеството като взема решения в кои сектори, компании и инструменти да се инвестират средствата на Български фонд за дялово инвестиране АД. От месец юни 2021г. до месец ноември 2022г. Борислав Михов е експерт финансови и стопански анализи в УД „ Тренд Асет Мениджмънт“ АД.

 

 

Прокурист :

 

  • Петър Апостолов Савов има висше образование. Завършил е Технически университет – София през 1990г. той притежава Сертификат № 366-ИК/30.01.2012г. за инвестиционен консултант от КФН. През 1993г. постъпва в Първа финансова брокерска къща като валутен дилър, а в последствие става дилър на ценни книжа. За периода 2004-2005г. работи в HVB Банк Биохим (Уникредит Бубланк) като Ръководител екип „Институционални продажби и емитиране на облигации“. От 2005 до 2008г. работи в Банка Пиреос България АД в дирекция „ Ликвидност и финансови пазари“ , първоначално като Дилър на ценни книжа, а в последствие като  Началник отдел „Инвестиционно банкиране“. В периода 2008 – 2019г. е Директор инвестиции – Портфолио мениджър в Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД като в периода 2015-2017г. е допълнително  и инвестиционен консултант в „ Ти Би Ай Банк“ ЕАД, а в периода 2018 – 2019г. е допълнително и инвестиционен консултант в УД „ Делтасток Управление на активи“ АД. От 2019г. до настоящия момент Петър Савов е Ръководител отдел „ Управление на портфейли“ в УД „ Тренд Асет Мениджмънт“ АД.

Контакти

Адрес: гр. София, ул. “Аксаков” № 28, втори надпартерен етаж, ап. №5

София 1000, България

 

Телефон: (+359 2) 494 90 84,

Факс: (+359 2) 988 82 13


E-mail: trend@trend-am.com