Договорни фондове

Договорният (взаимният) фонд е обособено имущество за колективно инвестиране, при което голяма група от инвеститори обединяват своите парични средства  за съвместното им влагане в ценни книжа като акции, облигации, инструменти на паричния пазар и други ликвидни финансови активи с оглед постигането на определени инвестиционни цели. Фондът е разделен на дялове, които всеки работен ден се продават и изкупуват обратно от инвеститорите при условията на публично предлагане в зависимост от текущата му нетна стойност на активите, като всеки инвеститор притежава пропорционален дял от портфейла на договорния фонд, съобразно първоначално вложената в него сума. Инвеститорът реализира печалба от своите дялове в договорния фонд при повишение на стойността на ценните книжа, които управляващото дружество е закупило в рамките на колективната инвестиционна схема.

 

Създаденият портфейл от финансови инструменти отговаря на предварително определени инвестиционни цели и стратегия, описани подробно в проспекта и правилата на договорния фонд. Взаимните фондове биват разделени на няколко вида в зависимост от вида на ценните книжа, в които управляващото дружество инвестира, и степента на риск, която поема. Според степента на риск най-общо договорните фондове се делят на: нискорискови (фондове на паричния пазар), балансирани (инвестиращи предимно в акции и облигации) и високорискови (инвестиращи предимно в акции). Основната разлика между тях е във възприетата инвестиционна стратегия.

 

Управлението на дейността и активите на договорните фондове се извършва от лицензирано управляващо дружество под надзора на Комисията за финансов надзор (КФН) и чрез екип от професионалисти в областта на управлението на активи. Дружеството инвестира набрания капитал от свое име и за сметка на Фонда, прилагайки принципите на диверсификация, разпределяне на риска,  в съответствие с инвестиционната му стратегия и действайки в интерес на всички притежатели на дялове. Банката депозитар наблюдава целия инвестиционен процес и контролира правилната оценка на портфейла.

 

В сравнение с други видове инвестиции във финансови инструменти, инвестирането във взаимни фондове предлага някои предимства – висока ликвидност на инвестицията, висококвалифицирано управление на активите, прозрачност на вложението (пряк контрол от КФН и банката депозитар), инвестиране в диверсифициран портфейл от ценни книжа с контролиран системен риск и строго определена инвестиционна стратегия, намаляване на трансакционните разходи, данъчни облекчения (липса на данъци върху доходите, реализирани от сделки с дялове на договорни фондове).

 

Управляващо дружество Тренд Асет Мениджмънт АД управлява дейността на три взаимни фонда.

Емисионна стойност и обратно изкупуване

Емисионна стойност Обратно изкупуване
Тренд Фонд Акции 813.9372 arow 0.17 % 807.8479 arow 0.17 %
Тренд Балансиран Фонд 900.2350 arow 0.01 % 893.5001 arow 0.01 %
Тренд Фонд Консервативен 670.4447 arow 0.05 % 665.4289 arow 0.05 %

Контакти

Адрес: гр. София, ул. “Аксаков” № 28, втори надпартерен етаж, ап. №5

София 1000, България

 

Телефон: (+359 2) 494 90 84,

Факс: (+359 2) 988 82 13


E-mail: trend@trend-am.comТренд Фонд Акции

Тренд Балансиран Фонд

Тренд Фонд Консервативен

Договорен фонд „Тренд Фонд Акции“ е колективна инвестиционна схема от отворен тип за инвестиране преимуществено в акции, търгувани на български и чуждестранни регулирани пазари. Фондът инвестира и в инструменти на паричния пазар, и в дългови ценни книжа, предимно  за поддържане на високо ниво на ликвидност, както и в моменти на пазарни сътресения.

виж повече ...

Договорен фонд „Тренд Балансиран Фонд“ е колективна инвестиционна схема от отворен тип,  която инвестира основно в ценни книжа (дялови ценни книжа, вкл. акции и търгуеми права; дългови ценни книжа, вкл. ипотечни, други корпоративни и общински облигации; държавни ценни книжа, както и инструменти на паричния пазар), търгувани в България и в други държави членки или в трети държави.

виж повече ...

Договорен фонд „Тренд Фонд Консервативен“ представлява фонд на паричния пазар по смисъла на насоките на Комитета на европейските регулатори за ценни книжа (Committee of European Securities Regulators или съкратено CESR) относно обща дефиниция за европейските фондове на паричния пазар от 19 май 2010 г., ref.: CESR/10-049 (наричани по-долу насоки на CESR).

виж повече ...