Тренд Фонд Акции

Договорен фонд „Тренд Фонд Акции“ е колективна инвестиционна схема от отворен тип за инвестиране преимуществено в акции, търгувани на български и чуждестранни регулирани пазари. Фондът инвестира и в инструменти на паричния пазар, и в дългови ценни книжа, предимно  за поддържане на високо ниво на ликвидност, както и в моменти на пазарни сътресения.

 

Фондовете в акции или т.нар. високорискови или високодоходни фондове инвестират по-голямата част от набраните средства в акции на компании, търгуващи се на фондовата борса. Този вид договорни фондове се стремят към постигане на по-висок доход и управляват активно набрания капитал, като се възползват от колебанията на пазарните цени. Това поражда потенциал за по-висок ръст на инвестициите в портфейлите на тези фондове, който обаче е придружен и от по-висок риск. Взаимните фондове, инвестиращи предимно в акции, се характеризират с по-резки ръстове и спадове на общата стойност на активите  си, в зависимост от поведението на пазарите на акции или на съответните компании, избрани от управляващото дружество.

 

Договорен фонд „Тренд Фонд Акции“  не е юридическо лице – той се организира и управлява от управляващо дружество. Фондът е създаден по решение на Съвета на директорите на  управляващо дружество Тренд Асет Мениджмънт АД от 20.12.2007 г. По смисъла на чл. 5, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ договорният фонд се счита за учреден с вписването му в регистъра на Комисията за финансов надзор, което е извършено през месец март 2008 г. Фондът се учредява за неограничен период от време и има следния адрес: гр. София, ул. “Аксаков” № 28, втори надпартерен етаж, ап. №5, телефон: (+359 2) 494 90 84, факс: +359 2 988 8213, e-mail: trend@trend-am.com, интернет страница:www.trend-am.com

 

Предупреждение към инвеститорите:

 

Инвеститорите в дялове на договорни фондове следва да имат предвид, че стойността на инвестицията им и доходът от нея могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените от тях средства. Постигнатите резултати от дейността на договорния фонд през предходни периоди не са гаранция за бъдещи резултати. Инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Представената по-горе информация не е препоръка за инвестиция във финансови инструменти, в това число дялове на договорните фондове, управлявани от  управляващо дружество Тренд Асет Мениджмънт АД. Препоръчително е потенциалните инвеститори да се запознаят с актуалните проспекти и правила на договорните фондове, достъпни на уебсайта на дружеството, както и в неговия офис, преди да вземат решение да инвестират.

Емисионна стойност и обратно изкупуване

Емисионна стойност Обратно изкупуване
Тренд Фонд Акции 978.6421 arow 0.75 % 971.3206 arow 0.75 %

Контакти

Адрес: гр. София, ул. “Аксаков” № 28, втори надпартерен етаж, ап. №5

София 1000, България

 

Телефон: (+359 2) 494 90 84,

Факс: (+359 2) 988 82 13


E-mail: trend@trend-am.com