Тренд Балансиран Фонд

Емисионна стойност: 900.2350 arow 0.01 %  
Цена на обратно изкупуване: 893.5001 arow 0.01 % balanced

Цените са валидни за поръчки, подадени на 24.09.2020 г.
 

 

Доходност от началото на годината arow -4.11 % 
Доходност от началото на публичното предлагане (анюализирана) -0.86 %
Доходност за последните 6 месеца 3.40 %
Доходност за последните 12 месеца (анюализирано) -4.48 %
Sharpe Ratio -0.70 %
Риск (стандартно отклонение) БАУД 5.51 %
   
   
Нетна стойност на активите 3 048 083.63 лв.
Общ брой ДЯЛОВЕ в обръщение 3 394.3401
Нетна стойност на активите на един дял 897.9900
   

 

Обобщена информация за структурата на портфейла
NSA

 

 

Тренд Балансиран Фонд

Информация относно управлението на риска на ДФ "Тренд Балансиран Фонд", подлежаща на разкриване съгласно изискванията на чл 43 от Наредба 44 от 20.10.2011г.

Ключова информация за инвеститорите във фонд Тренд Балансиран Фонд

Поръчка за покупка на дялове от Балансиран фонд

Поръчка за продажба на дялове от Балансиран фонд

Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на Договорен фонд "Тренд Балансиран Фонд"

Правила на Договорен фонд "Тренд Балансиран Фонд"

Проспект на Договорен фонд "Тренд Балансиран Фонд"

Правила за оценка и управление на риска на Договорен фонд "Тренд Балансиран Фонд"

Правила за поддържане и управление на ликвидността на Договорен фонд „Тренд Балансиран Фонд”, организиран и управляван от “Тренд Асет Мениджмънт” АД

Тарифа на УД на УД „Тренд Асет Мениджмънт” АД

Годишен финансов отчет, Годишен доклад за дейността, Доклад на независим одитор за Договорен фонд "Тренд Балансиран Фонд"

Справки по образец на КФН към ГФО за Договорен фонд "Тренд Балансиран Фонд"

Шестмесечен отчет за Договорен фонд "Тренд Балансиран Фонд"

Справки по образец на КФН към "Шестмесечен отчет" за Договорен фонд "Тренд Балансиран Фонд"

Обобщена информация за структурата на портфейла

Към 31.08.2020г

Към 31.07.2020г

Към 30.06.2020г

Към 31.05.2020г

Към 30.04.2020г

Към 31.03.2020г

Към 29.02.2020г

Към 31.01.2020г

Към 31.12.2019г

Към 30.11.2019г

Към 31.10.2019г

Към 30.09.2019г

Към 31.08.2019г

Към 31.07.2019г

Към 30.06.2019г

Към 31.05.2019г

Към 30.04.2019г

Към 31.03.2019г

Към 28.02.2019г

Към 31.01.2019г

 

Обобщена информация за структурата на портфейла за предходни години

Информация за 2019г.

Информация за 2018г.

Информация за 2017г.

Към 31.12.2016г.

Контакти

Адрес: гр. София, ул. “Аксаков” № 28, втори надпартерен етаж, ап. №5

София 1000, България

 

Телефон: (+359 2) 494 90 84,

Факс: (+359 2) 988 82 13


E-mail: trend@trend-am.com