Документи

Управляващо дружество

Политика на защита на личните данни в УД „Тренд Асет Мениджмънт” АД

Информация за клиента относно политиката за добро изпълнение на клиентските нареждания

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА УД Тренд Асет Мениджмънт АД за управление на дейността на инвестиционни дружества и за управление на портфейлите на инвеститори

Политика за определяне и изплащане на възнагражденията в УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД

Годишен финансов отчет

Политика за разглеждане и обработване на жалби постъпили в УД „ Тренд Асет Мениджмънт“ АД

Правила за личните сделки с финансови инструменти на членовете на управителните и контролни органи, на инвестиционния консултант, на другите лица, работещи по договор за УД “Тренд Асет Мениджмънт” АД и на свързаните с тях лица

Правила за управление на конфиденциалната информация, както и за и за избягване на конфликти на интереси в УД “Тренд Асет Мениджмънт” АД

Правила за вътрешната организация и вътрешния контрол на УД “Тренд Асет Мениджмънт” АД

Правила за управление на риска на УД “Тренд Асет Мениджмънт” АД

Тренд Фонд Консервативен

Ключова информация за инвеститорите във фонд "Тренд Фонд Консервативен"

Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на Договорен фонд "Тренд Фонд Консервативен"

Правила на договорен фонд "Тренд Фонд Консервативен"

Проспект на договорен фонд "Тренд Фонд Консервативен"

Правила за оценка и управление на риска на договорен фонд "Тренд Фонд Консервативен"

Правила за поддържане и управление на ликвидността на Договорен фонд „Тренд Фонд Консервативен”, организиран и управляван от “Тренд Асет Мениджмънт” АД

Тарифа на УД на УД „Тренд Асет Мениджмънт” АД

Информация относно управлението на риска на ДФ "Тренд Фонд Консервативен", подлежаща на разкриване съгласно изискванията на чл 43 от Наредба 44 от 20.10.2011г.

Уведомление за промяна в Име и правила на ДФ Тренд Фонд Паричен Пазар 2019

Поръчка за покупка на дялове от фонд "Тренд Фонд Консервативен"

Поръчка за продажба на дялове от фонд "Тренд Фонд Консервативен"

Годишен финансов отчет, Годишен доклад за дейността, Доклад на независим одитор за Договорен фонд Тренд Фонд Паричен Пазар (с ново наименование "Договорен фонд "Тренд Фонд Консервативен"")

Справки по образец на КФН към ГФО за Договорен фонд Тренд Фонд Паричен Пазар (с ново наименование "Договорен фонд "Тренд Фонд Консервативен"")

Шестмесечен отчет за Договорен фонд "Тренд Фонд Консервативен"

Справки по образец на КФН към "Шестмесечен отчет" за Договорен фонд "Тренд Фонд Консервативен"

Информация по чл. 9, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ

Информация към 11.10.2019г.

Информация по чл. 9, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ

Информация към 07.11.2019г.

Отчет за доходите

Отчетен период Юни 2015г

Отчетен период Май 2015г

Отчетен период Април 2015г

Отчетен период Март 2015г

Отчетен период Февруари 2015г

Отчетен период Януари 2015г

Счетоводен баланс

Отчетен период Юни 2015г

Отчетен период Май 2015г

Отчетен период Април 2015г

Отчетен период Март 2015г

Отчетен период Февруари 2015г

Отчетен период Януари 2015г

Тренд Балансиран Фонд

Информация относно управлението на риска на ДФ "Тренд Балансиран Фонд", подлежаща на разкриване съгласно изискванията на чл 43 от Наредба 44 от 20.10.2011г.

Ключова информация за инвеститорите във фонд Тренд Балансиран Фонд

Поръчка за покупка на дялове от Балансиран фонд

Поръчка за продажба на дялове от Балансиран фонд

Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на Договорен фонд "Тренд Балансиран Фонд"

Правила на Договорен фонд "Тренд Балансиран Фонд"

Проспект на Договорен фонд "Тренд Балансиран Фонд"

Правила за оценка и управление на риска на Договорен фонд "Тренд Балансиран Фонд"

Правила за поддържане и управление на ликвидността на Договорен фонд „Тренд Балансиран Фонд”, организиран и управляван от “Тренд Асет Мениджмънт” АД

Годишен финансов отчет, Годишен доклад за дейността, Доклад на независим одитор за Договорен фонд "Тренд Балансиран Фонд"

Справки по образец на КФН към ГФО за Договорен фонд "Тренд Балансиран Фонд"

Шестмесечен отчет за Договорен фонд "Тренд Балансиран Фонд"

Справки по образец на КФН към "Шестмесечен отчет" за Договорен фонд "Тренд Балансиран Фонд"

Отчет за доходите

Отчетен период Юни 2015г

Отчетен период Май 2015г

Отчетен период Април 2015г

Отчетен период Март 2015г

Отчетен период Февруари 2015г

Отчетен период Януари 2015г

Счетоводен баланс

Отчетен период Юни 2015г

Отчетен период Май 2015г

Отчетен период Април 2015г

Отчетен период Март 2015г

Отчетен период Февруари 2015г

Отчетен период Януари 2015г

Тренд Фонд Акции

Информация относно управлението на риска на ДФ Тренд Фонд Акции, подлежаща на разкриване съгласно изискванията на чл 43 от Наредба 44 от 20.10.2011 г.

Ключова информация за инвеститорите във фонд Тренд Фонд Акции

Поръчка за покупка на дялове от фонд Акции

Поръчка за продажба на дялове от фонд Акции

Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на Договорен фонд "Тренд Фонд Акции"

Правила на Договорен фонд "Тренд Фонд Акции"

Проспект на Договорен фонд "Тренд Фонд Акции"

Правила за оценка и управление на риска на Договорен фонд "Тренд Фонд Акции"

Правила за поддържане и управление на ликвидността на Договорен фонд "Тренд Фонд Акции", организиран и управляван от “Тренд Асет Мениджмънт” АД

Годишен финансов отчет, Годишен доклад за дейността, Доклад на независим одитор за Договорен фонд "Тренд Фонд Акции"

Справки по образец на КФН към ГФО за Договорен фонд "Тренд Фонд Акции"

Шестмесечен отчет за Договорен фонд "Тренд Фонд Акции"

Справки по образец на КФН към "Шестмесечен отчет" на Договорен фонд "Тренд Фонд Акции"

Отчет за доходите

Отчетен период Юни 2015г

Отчетен период Май 2015г

Отчетен период Април 2015г

Отчетен период Март 2015г

Отчетен период Февруари 2015г

Отчетен период Януари 2015г

Счетоводен баланс

Отчетен период Юни 2015г

Отчетен период Май 2015г

Отчетен период Април 2015г

Отчетен период Март 2015г

Отчетен период Февруари 2015г

Отчетен период Януари 2015г

Емисионна стойност и обратно изкупуване

Емисионна стойност Обратно изкупуване
Тренд Фонд Акции 819.1563 arow -0.04 % 813.0279 arow -0.04 %
Тренд Балансиран Фонд 903.0961 arow -0.07 % 896.3398 arow -0.07 %
Тренд Фонд Консервативен 671.9054 arow 0.00 % 666.8787 arow 0.00 %

Контакти

Адрес: гр. София, ул. “Аксаков” № 28, втори надпартерен етаж, ап. №5

София 1000, България

 

Телефон: (+359 2) 494 90 84,

Факс: (+359 2) 988 82 13


E-mail: trend@trend-am.com