Документи

Управляващо дружество

Лиценз на УД "Тренд Асет Мениджмънт" АД

Политика за провеждане на стрес тестове за ликвидността на ДФ "Тренд Фонд Акции", ДФ "Тренд Балансиран Фонд", ДФ "Тренд Фонд Консервативен" и ДФ "Тренд Бондс", управлявани от УД "Тренд Асет Мениджмънт" АД

Права на притежателите на дялове в договорните фондове, които се организират и управляват от УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД

Политика за ангажираност на УД „Тренд Асет Мениджмънт” АД

Доклад за изпълнение на политика за ангажираност на УД „Тренд Асет Мениджмънт” АД

Политика на защита на личните данни в УД „Тренд Асет Мениджмънт” АД

Информация за клиента относно политиката за добро изпълнение на клиентските нареждания

Информация в съответствие с изискванията на регламент (ЕС) 2019/2088 на европейския парламент на съвета от 27 ноември 2019 година относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта на сектора на финансовите услуги.

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД за управление на дейността на инвестиционни дружества и за управление на портфейлите на инвеститори

Политика за интегрирането на рисковете за устойчивостта в процеса на вземане на инвестиционни решения на УД „Тренд Асет Мениджмънт„ АД

Политика за определяне и изплащане на възнагражденията в УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД

Годишен финансов отчет

Политика за разглеждане и обработване на жалби постъпили в УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД

Правила за личните сделки с финансови инструменти на членовете на управителните и контролни органи, на инвестиционния консултант, на другите лица, работещи по договор за УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД и на свързаните с тях лица

Правила за управление на конфиденциалната информация, както и за и за избягване на конфликти на интереси в УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД

Правила за вътрешната организация и вътрешния контрол на УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД

Правила за управление на риска на УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД

Правила за вътрешно подаване на сигнали в УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД

Общо описание на финансовите инструменти и на рисковете, свързани с тях

Тарифа на УД на УД „Тренд Асет Мениджмънт” АД

Извършените изменения от 03.07.2024г. в  „Информация в съответствие с изискванията на регламент (ес) 2019/2088 на европейския парламент на съвета от 27 ноември 2019 година относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта на сектора на финансовите услуги“  са добавяне на наименованието на НДФ „ Тренд Бондс“, там където е необходимо.

 

Договорни фондове

Обобщената информация по чл.77, ал.1 от Наредба 44 за ДФ Тренд Фонд Акции, ДФ Тренд Балансиран Фонд и ДФ Тренд Фонд Консервативен

Бихте могли да изтеглите информацията за периода от 01 до 30 юни 2024г. от тук:

Бихте могли да изтеглите информацията за периода от 01 до 31 май 2024г. от тук:

Бихте могли да изтеглите информацията за периода от 01 до 30 април 2024г. от тук:

Бихте могли да изтеглите информацията за периода от 01 до 31 март 2024г. от тук:

Бихте могли да изтеглите информацията за периода от 01 до 29 февруари 2024г. от тук:

Бихте могли да изтеглите информацията за периода от 01 до 31 януари 2024г. от тук:

Бихте могли да изтеглите информацията за периода от 01 до 31 декември 2023г. от тук:

Бихте могли да изтеглите информацията за периода от 01 до 30 ноември 2023г. от тук:

Бихте могли да изтеглите информацията за периода от 01 до 31 октомври 2023г. от тук:

Бихте могли да изтеглите информацията за периода от 01 до 30 септември 2023г. от тук:

Бихте могли да изтеглите информацията за периода от 01 до 31 август 2023г. от тук:

Бихте могли да изтеглите информацията за периода от 01 до 31 юли 2023г. от тук:

Бихте могли да изтеглите информацията за периода от 01 до 30 юни 2023г. от тук:

Бихте могли да изтеглите информацията за периода от 01 до 31 май 2023г. от тук:

Бихте могли да изтеглите информацията за периода от 01 до 30 април 2023г. от тук:

Бихте могли да изтеглите информацията за периода от 01 до 31 март 2023г. от тук:

Бихте могли да изтеглите информацията за периода от 16 до 28 февруари 2023г. от тук:

Бихте могли да изтеглите информацията за периода от 01 до 15 февруари 2023г. от тук:

Бихте могли да изтеглите информацията за периода от 16 до 31 януари 2023г. от тук:

Бихте могли да изтеглите информацията за периода от 01 до 15 януари 2023г. от тук:

Бихте могли да изтеглите информацията за периода от 16 до 31 декември 2022г. от тук:

Бихте могли да изтеглите информацията за периода от 01 до 15 декември 2022г. от тук:

 

 

Обобщената информация по чл.77, ал.1 от Наредба 44 за ДФ Тренд Фонд Акции, ДФ Тренд Балансиран Фонд и ДФ Тренд Фонд Консервативен за минали години

Бихте могли да изтеглите информацията за 2022г. от тук:

Бихте могли да изтеглите информацията за 2021г. от тук:

Бихте могли да изтеглите информацията за 2020г. от тук:

Бихте могли да изтеглите информацията за 2019г. от тук:

Бихте могли да изтеглите информацията за 2018г. от тук:

Бихте могли да изтеглите информацията за 2017г. от тук:

Бихте могли да изтеглите информацията за 2016г. от тук:

Бихте могли да изтеглите информацията за 2015г. от тук:

 

Тренд Бондс

Основен информационен документ:

Основен информационен документ

Сценарии за резултатите за минали периоди:

 

Проспект на договорен фонд "Тренд Бондс"

Правила на договорен фонд "Тренд Бондс"

Правила за оценка и управление на риска на договорен фонд "Тренд Бондс"

Правила за поддържане и управление на ликвидността на Договорен фонд „Тренд Бондс”, организиран и управляван от “Тренд Асет Мениджмънт” АД

Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на Договорен фонд "Тренд Бондс"

Поръчка за покупка на дялове от фонд "Тренд Бондс"

Поръчка за продажба на дялове от фонд "Тренд Бондс"

Тарифа на УД на УД „Тренд Асет Мениджмънт” АД

 

 

Обобщена информация за структурата на портфейла

 

Обобщена информация за структурата на портфейла за предходни години

 

Тренд Фонд Консервативен

Основен информационен документ:

Основен информационен документ

Сценарии за резултатите за минали периоди:

Сценарий за резултатите към 30.06.2024г.

Сценарий за резултатите към 31.05.2024г.

Сценарий за резултатите към 30.04.2024г.

Сценарий за резултатите към 31.03.2024г.

Сценарий за резултатите към 29.02.2024г.

Сценарий за резултатите към 31.01.2024г.

Сценарий за резултатите към 31.12.2023г.

Сценарий за резултатите към 30.11.2023г.

Сценарий за резултатите към 30.11.2023г.

Сценарий за резултатите към 31.10.2023г.

Сценарий за резултатите към 30.09.2023г.

Сценарий за резултатите към 31.08.2023г.

Сценарий за резултатите към 31.07.2023г.

Сценарий за резултатите към 30.06.2023г.

Сценарий за резултатите към 31.05.2023г.

Сценарий за резултатите към 30.04.2023г.

Сценарий за резултатите към 31.03.2023г.

Сценарий за резултатите към 28.02.2023г.

Сценарий за резултатите към 31.01.2023г.

Сценарий за резултатите към 31.12.2022г.

Сценарий за резултатите към 30.09.2022г.

 

Информация относно управлението на риска на ДФ "Тренд Фонд Консервативен", подлежаща на разкриване съгласно изискванията на чл 43 от Наредба 44 от 20.10.2011г.

Поръчка за покупка на дялове от фонд "Тренд Фонд Консервативен"

Поръчка за продажба на дялове от фонд "Тренд Фонд Консервативен"

Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на Договорен фонд "Тренд Фонд Консервативен"

Правила на договорен фонд "Тренд Фонд Консервативен"

Проспект на договорен фонд "Тренд Фонд Консервативен"

Правила за оценка и управление на риска на договорен фонд "Тренд Фонд Консервативен"

Правила за поддържане и управление на ликвидността на Договорен фонд „Тренд Фонд Консервативен”, организиран и управляван от „Тренд Асет Мениджмънт“ АД

Тарифа на УД на УД „Тренд Асет Мениджмънт” АД

Уведомление за промяна в Име и правила на ДФ Тренд Фонд Паричен Пазар 2019

Годишен финансов отчет, Годишен доклад за дейността, Доклад на независим одитор за Договорен фонд Тренд Фонд Паричен Пазар (с ново наименование "Договорен фонд "Тренд Фонд Консервативен"")

Справки по образец на КФН към ГФО за Договорен фонд Тренд Фонд Паричен Пазар (с ново наименование "Договорен фонд "Тренд Фонд Консервативен"")

Шестмесечен отчет за Договорен фонд "Тренд Фонд Консервативен"

Справки по образец на КФН към "Шестмесечен отчет" за Договорен фонд "Тренд Фонд Консервативен"

Информация по чл. 9, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ

Информация към 11.10.2019г.

Информация по чл. 9, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ

Информация към 07.11.2019г.

Обобщена информация за структурата на портфейла

Актуална информация за 2024г.

Обобщена информация за структурата на портфейла за предходни години

Информация за 2023г.

Информация за 2022г.

Информация за 2021г.

Информация за 2020г.

Информация за 2019г.

Информация за 2018г.

Информация за 2017г.

Към 31.12.2016г

Отчет за доходите

Отчетен период Юни 2015г

Отчетен период Май 2015г

Отчетен период Април 2015г

Отчетен период Март 2015г

Отчетен период Февруари 2015г

Отчетен период Януари 2015г

Счетоводен баланс

Отчетен период Юни 2015г

Отчетен период Май 2015г

Отчетен период Април 2015г

Отчетен период Март 2015г

Отчетен период Февруари 2015г

Отчетен период Януари 2015г

 

Тренд Балансиран Фонд

Основен информационен документ:

Основен информационен документ

Сценарии за резултатите за минали периоди:

Сценарий за резултатите към 30.06.2024г.

Сценарий за резултатите към 31.05.2024г.

Сценарий за резултатите към 30.04.2024г.

Сценарий за резултатите към 31.03.2024г.

Сценарий за резултатите към 29.02.2024г.

Сценарий за резултатите към 31.01.2024г.

Сценарий за резултатите към 31.12.2023г.

Сценарий за резултатите към 30.11.2023г.

Сценарий за резултатите към 31.10.2023г.

Сценарий за резултатите към 30.09.2023г.

Сценарий за резултатите към 31.08.2023г.

Сценарий за резултатите към 31.07.2023г.

Сценарий за резултатите към 30.06.2023г.

Сценарий за резултатите към 31.05.2023г.

Сценарий за резултатите към 30.04.2023г.

Сценарий за резултатите към 31.03.2023г.

Сценарий за резултатите към 28.02.2023г.

Сценарий за резултатите към 31.01.2023г.

Сценарий за резултатите към 31.01.2023г.

Сценарий за резултатите към 31.12.2022г.

Сценарий за резултатите към 30.09.2022г.

 

Информация относно управлението на риска на ДФ "Тренд Балансиран Фонд", подлежаща на разкриване съгласно изискванията на чл 43 от Наредба 44 от 20.10.2011г.

Поръчка за покупка на дялове от Балансиран фонд

Поръчка за продажба на дялове от Балансиран фонд

Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на Договорен фонд "Тренд Балансиран Фонд"

Правила на Договорен фонд "Тренд Балансиран Фонд"

Проспект на Договорен фонд "Тренд Балансиран Фонд"

Правила за оценка и управление на риска на Договорен фонд "Тренд Балансиран Фонд"

Правила за поддържане и управление на ликвидността на Договорен фонд „Тренд Балансиран Фонд”, организиран и управляван от „Тренд Асет Мениджмънт“ АД

Допълнителна информация по чл.73 и чл.76 Н44

Годишен финансов отчет, Годишен доклад за дейността, Доклад на независим одитор за Договорен фонд "Тренд Балансиран Фонд"

Справки по образец на КФН към ГФО за Договорен фонд "Тренд Балансиран Фонд"

Шестмесечен отчет за Договорен фонд "Тренд Балансиран Фонд"

Справки по образец на КФН към "Шестмесечен отчет" за Договорен фонд "Тренд Балансиран Фонд"

Обобщена информация за структурата на портфейла

Информация за 2024г.

Обобщена информация за структурата на портфейла за предходни години

Информация за 2023г.

Информация за 2022г.

Информация за 2021г.

Информация за 2020г.

Информация за 2019г.

Информация за 2018г.

Информация за 2017г.

Към 31.12.2016г.

Отчет за доходите

Отчетен период Юни 2015г

Отчетен период Май 2015г

Отчетен период Април 2015г

Отчетен период Март 2015г

Отчетен период Февруари 2015г

Отчетен период Януари 2015г

Счетоводен баланс

Отчетен период Юни 2015г

Отчетен период Май 2015г

Отчетен период Април 2015г

Отчетен период Март 2015г

Отчетен период Февруари 2015г

Отчетен период Януари 2015г

 

Тренд Фонд Акции

Основен информационен документ:

Основен информационен документ

Сценарии за резултатите за минали периоди:

Сценарий за резултатите към 30.06.2024г.

Сценарий за резултатите към 31.05.2024г.

Сценарий за резултатите към 30.04.2024г.

Сценарий за резултатите към 31.03.2024г.

Сценарий за резултатите към 29.02.2024г.

Сценарий за резултатите към 31.01.2024г.

Сценарий за резултатите към 31.12.2023г.

Сценарий за резултатите към 30.11.2023г.

Сценарий за резултатите към 31.10.2023г.

Сценарий за резултатите към 30.09.2023г.

Сценарий за резултатите към 31.08.2023г.

Сценарий за резултатите към 31.07.2023г.

Сценарий за резултатите към 30.06.2023г.

Сценарий за резултатите към 31.05.2023г.

Сценарий за резултатите към 30.04.2023г.

Сценарий за резултатите към 31.03.2023г.

Сценарий за резултатите към 28.02.2023г.

Сценарий за резултатите към 31.01.2023г.

Сценарий за резултатите към 31.12.2022г.

Сценарий за резултатите към 30.09.2022г.

 

Информация относно управлението на риска на ДФ Тренд Фонд Акции, подлежаща на разкриване съгласно изискванията на чл 43 от Наредба 44 от 20.10.2011 г.

Поръчка за покупка на дялове от фонд Акции

Поръчка за продажба на дялове от фонд Акции

Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на Договорен фонд "Тренд Фонд Акции"

Правила на Договорен фонд "Тренд Фонд Акции"

Проспект на Договорен фонд "Тренд Фонд Акции"

Правила за оценка и управление на риска на Договорен фонд "Тренд Фонд Акции"

Правила за поддържане и управление на ликвидността на Договорен фонд "Тренд Фонд Акции", организиран и управляван от „Тренд Асет Мениджмънт“ АД

Допълнителна информация по чл.73 и чл.76 Н44

Годишен финансов отчет, Годишен доклад за дейността, Доклад на независим одитор за Договорен фонд "Тренд Фонд Акции"

Справки по образец на КФН към ГФО за Договорен фонд "Тренд Фонд Акции"

Шестмесечен отчет за Договорен фонд "Тренд Фонд Акции"

Справки по образец на КФН към "Шестмесечен отчет" на Договорен фонд "Тренд Фонд Акции"

Обобщена информация за структурата на портфейла

Информация за 2024г.

Обобщена информация за структурата на портфейла за предходни години

Информация за 2023г.

Информация за 2022г.

Информация за 2021г.

Информация за 2020г.

Информация за 2019г.

Информация за 2018г.

Информация за 2017г.

Към 31.12.2016г.

Отчет за доходите

Отчетен период Юни 2015г

Отчетен период Май 2015г

Отчетен период Април 2015г

Отчетен период Март 2015г

Отчетен период Февруари 2015г

Отчетен период Януари 2015г

Счетоводен баланс

Отчетен период Юни 2015г

Отчетен период Май 2015г

Отчетен период Април 2015г

Отчетен период Март 2015г

Отчетен период Февруари 2015г

Отчетен период Януари 2015г

Емисионна стойност и обратно изкупуване

Емисионна стойност Обратно изкупуване
Тренд Фонд Акции 991.4321 arow 0.00 % 984.0149 arow 0.00 %
Тренд Балансиран Фонд 1064.2384 arow 0.03 % 1056.2765 arow 0.03 %
Тренд Фонд Консервативен 732.8837 arow -0.02 % 727.4008 arow -0.02 %
Тренд Бондс 1.0641 arow 0.86 % 1.0561 arow 0.86 %

Контакти

Адрес: гр. София, ул. “Аксаков” № 28, втори надпартерен етаж, ап. №5

София 1000, България

 

Телефон: (+359 2) 494 90 84,

Факс: (+359 2) 988 82 13


E-mail: trend@trend-am.com