Предимства

 • Индивидуална работа с инвестиционен консултант за изработването на оптимална за инвеститора инвестиционна политика, която:
  • поставя разумни очаквания, цели и ръководни принципи при инвестирането във финансови активи;
  • определя структурата на портфейла на базата на рисковия профил на клиента, посочените от него приемливи за инвестиране класове финансови инструменти и очакванията му за възвръщаемост;
  • поставя критериите за оценка на представянето на портфейла от финансови активи през определен период от време с оглед поставените от инвеститора цели и ограничения;
  • поощрява ефективната комуникация между управляващото дружество и клиента.
 • Индивидуален подход в зависимост от конкретните инвестиционни цели (възвръщаемост и риск) и ограничения (времеви хоризонт, ликвидност, и др. специфични изисквания) на всеки клиент
 • Професионално управление на портфейла - екипът от специалисти, включващ портфолио и риск мениджър, инвестиционни консултанти и др., прилагат най-подходящата стратегия на активно управление на портфейла в зависимост от поставените инвестиционните цели, ограничения и толерантност към волатилност на  конкретния клиент.
 • Прозрачност – изпращане на месечни отчети за управлението на индивидуалния портфейл от средства.
 • Разнообразие на предлаганите видове стратегии и портфейли, състоящи се от комбинации от различни финансови инструменти (акции на български и чуждестранни емитенти, облигации на български и чуждестранни емитенти, български и  чуждестранни държавни ценни книжа, депозити в различни валути и др.). 
 • Контрол върху управлението на инвестицията – паричните средства се съхраняват по отделна клиентска сметка в банка, а ценните книжа се съхраняват по подсметка на клиента в Централен депозитар АД или друга депозитарна институция

Доверително управление

Предимства

Тарифа на УД

Контакти

Адрес: гр. София, ул. “Аксаков” № 28, втори надпартерен етаж, ап. №5

София 1000, България

 

Телефон: (+359 2) 494 90 84,

Факс: (+359 2) 988 82 13


E-mail: trend@trend-am.com