Тренд Фонд Консервативен

Договорен фонд „Тренд Фонд Консервативен“ не е юридическо лице; той се организира и управлява от управляващо дружество. Фондът е организиран по решение от 9 март 2012 г. на Съвета на директорите на  управляващо дружество Тренд Асет Мениджмънт АД и се счита за учреден с вписването му в регистъра на Комисията за финансов надзор през месец август 2012 г. Фондът извършва дейност под постоянния надзор на Комисията за финансов надзор. Фондът има следния адрес: гр. София, ул. “Аксаков” № 28, телефон: (+359 2) 494 90 84, факс: +359 2 988 8213, e-mail: trend@trend-am.com . Фондът е учреден за неограничен срок.

 

Предупреждение към инвеститорите:

 

Инвеститорите в дялове на договорни фондове следва да имат предвид, че стойността на инвестицията им и доходът от нея могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените от тях средства. Постигнатите резултати от дейността на договорния фонд през предходни периоди не са гаранция за бъдещи резултати. Инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Представената по-горе информация не е препоръка за инвестиция във финансови инструменти, в това число дялове на договорните фондове, управлявани от  управляващо дружество Тренд Асет Мениджмънт АД. Препоръчително е потенциалните инвеститори да се запознаят с актуалните проспекти и правила на договорните фондове, достъпни на уебсайта на дружеството, както и в неговия офис, преди да вземат решение да инвестират.

Емисионна стойност и обратно изкупуване

Емисионна стойност Обратно изкупуване
Тренд Фонд Консервативен 727.8060 arow 0.01 % 722.3610 arow 0.01 %

Контакти

Адрес: гр. София, ул. “Аксаков” № 28, втори надпартерен етаж, ап. №5

София 1000, България

 

Телефон: (+359 2) 494 90 84,

Факс: (+359 2) 988 82 13


E-mail: trend@trend-am.com