Тренд Фонд Акции

Емисионна стойност: 813.9372 arow 0.17 %  
Цена на обратно изкупуване: 807.8479 arow 0.17 % shares

Цените са валидни за поръчки, подадени на 24.09.2020 г.
 

 

Доходност от началото на годината arow -7.63 % 
Доходност от началото на публичното предлагане (анюализирана) -1.67 %
Доходност за последните 6 месеца 1.97 %
Доходност за последните 12 месеца (анюализирано) -8.18 %
Sharpe Ratio -1.28 %
Риск (стандартно отклонение) БАУД 5.89 %
   
   
Нетна стойност на активите 2 640 713.43 лв.
Общ брой ДЯЛОВЕ в обръщение 3 252.4812
Нетна стойност на активите на един дял 811.9074
   

 

Обобщена информация за структурата на портфейла
NSA

 

 

Тренд Фонд Акции

Информация относно управлението на риска на ДФ "Тренд Фонд Акции", подлежаща на разкриване съгласно изискванията на чл 43 от Наредба 44 от 20.10.2011г.

Ключова информация за инвеститорите във фонд "Тренд Фонд Акции"

Поръчка за покупка на дялове от фонд "Тренд Фонд Акции"

Поръчка за продажба на дялове от фонд "Тренд Фонд Акции"

Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на Договорен фонд "Тренд Фонд Акции"

Правила за поддържане и управление на ликвидността на Договорен фонд "Тренд Фонд Акции", организиран и управляван от “Тренд Асет Мениджмънт” АД

Правила на Договорен фонд "Тренд Фонд Акции"

Проспект на Договорен фонд "Тренд Фонд Акции"

Правила за оценка и управление на риска на Договорен фонд "Тренд Фонд Акции"

Тарифа на УД на УД „Тренд Асет Мениджмънт” АД

Годишен финансов отчет, Годишен доклад за дейността, Доклад на независим одитор за Договорен фонд "Тренд Фонд Акции"

Справки по образец на КФН към ГФО за Договорен фонд "Тренд Фонд Акции"

Шестмесечен отчет за Договорен фонд "Тренд Фонд Акции"

Справки по образец на КФН към "Шестмесечен отчет" на Договорен фонд "Тренд Фонд Акции"

Обобщена информация за структурата на портфейла

Към 31.08.2020г.

Към 31.07.2020г.

Към 30.06.2020г.

Към 31.05.2020г.

Към 30.04.2020г.

Към 31.03.2020г.

Към 29.02.2020г.

Към 31.01.2020г.

Към 31.12.2019г.

Към 31.10.2019г.

Към 30.09.2019г.

Към 31.08.2019г.

Към 31.07.2019г.

Към 30.06.2019г.

Към 31.05.2019г.

Към 30.04.2019г.

Към 31.03.2019г.

Към 28.02.2019г.

Към 31.01.2019г.

 

Обобщена информация за структурата на портфейла за предходни години

Информация за 2019г.

Информация за 2018г.

Информация за 2017г.

Към 31.12.2016г.

Контакти

Адрес: гр. София, ул. “Аксаков” № 28, втори надпартерен етаж, ап. №5

София 1000, България

 

Телефон: (+359 2) 494 90 84,

Факс: (+359 2) 988 82 13


E-mail: trend@trend-am.com