Тренд Бондс

Емисионна стойност*: 1.0641 arow 0.86 %  
Цена на обратно изкупуване**: 1.0561 arow 0.86 % balanced

* емисионната стойност е равна на нетната стойност на активите на Фонд на един дял, увеличена с разходите за емитирането в размер на 0,25% (нула цяло и двадесет и пет на сто) от нетната стойност на активите на един дял, но не по-малко от 50 лв. (петдесет лева) и не повече от 250 (двеста и петдесет лева)

** цена на обратно изкупуване е равна на нетната стойност на активите на Фонда на един дял, намалена с разходите по обратното изкупуване в размер на 0,50% (нула цяло и петдесет на сто) от нетната стойност на активите на един дял, но не по-малко от 50 лв. (петдесет лева) и не повече от 2500 лв.(две хиляди и петстотин лева)


Цените са валидни за поръчки, подадени на 24.07.2024 г.
 

 

Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост.

 

 

Доходност от началото на годината arow 6.14 % 
Доходност от началото на публичното предлагане (анюализирана) 82.97 %
Доходност за последните 6 месеца 6.14 %
Доходност за последните 12 месеца (анюализирано) 6.14 %
Риск (стандартно отклонение) БАУД 0.00 %
   
   
Нетна стойност на активите 11562418.15 лв.
Общ брой ДЯЛОВЕ в обръщение 10893585.9835
Нетна стойност на активите на един дял 1.0614
   

 

Обобщена информация за структурата на портфейла
NSA
 
 
 

 

 

 

 

 

Тренд Бондс

Основен информационен документ:

Основен информационен документ

Сценарии за резултатите за минали периоди:

Сценарий за резултатите към 30.06.2024г.

 

Проспект на договорен фонд "Тренд Бондс"

Правила на договорен фонд "Тренд Бондс"

Правила за оценка и управление на риска на договорен фонд "Тренд Бондс"

Правила за поддържане и управление на ликвидността на Договорен фонд „Тренд Бондс”, организиран и управляван от “Тренд Асет Мениджмънт” АД

Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на Договорен фонд "Тренд Бондс"

Поръчка за покупка на дялове от фонд "Тренд Бондс"

Поръчка за продажба на дялове от фонд "Тренд Бондс"

Тарифа на УД на УД „Тренд Асет Мениджмънт” АД

 

 

Обобщена информация за структурата на портфейла

Към 30.06.2024г.

 

Обобщена информация за структурата на портфейла за предходни години

Контакти

Адрес: гр. София, ул. “Аксаков” № 28, втори надпартерен етаж, ап. №5

София 1000, България

 

Телефон: (+359 2) 494 90 84,

Факс: (+359 2) 988 82 13


E-mail: trend@trend-am.com