Тарифа на УД „Тренд Асет Мениджмънт” АД

Услуга

Стойност

 

Управление на индивидуални портфейли на всички категории инвеститори:

 

1.1

За суми, предоставени за управление от клиент на стойност

1 000 000,00 лв.

1,75% годишна такса управление*

1.2

За суми, предоставени за управление от клиент на стойност над

1 000 000,00 лв.

Изцяло по договаряне *

1.3

Независимо от сумата, предоставена за управление

По договаряне, но до 50% годишно от постигнатата доходност**, но не повече от 10% от среднопретеглената годишна стойност на клиентския портфейл

2

Инвестиционни консултации / по чл. 86, ал. 2, т. 2 от  ЗДКИСДПКИ

По договаряне

3

Прехвърляне на акции на инвестиционно дружество, чийто портфейл се управлява от Тренд Асет Мениджмънт АД, от подсметка за ценни книжа на акционера при Тренд Асет Мениджмънт АД към негова подсметка за ценни книжа при инвестиционен посредник

10,00 лв.

4

Прехвърляне на дялове на договорен фонд, организиран и управляван от Тренд Асет Мениджмънт АД, от подсметка за ценни книжа на притежателя на дялове при Тренд Асет Мениджмънт АД към негова подсметка за ценни книжа при инвестиционен посредник

10,00 лв.

5

Приемане на акции на инвестиционно дружество, чийто портфейл се управлява от Тренд Асет Мениджмънт АД, от подсметка за ценни книжа на акционера при инвестиционен посредник към негова подсметка за ценни книжа при Тренд Асет Мениджмънт АД

1,00 лв.

6

Приемане на дялове на договорен фонд, организиран и управляван от Тренд Асет Мениджмънт АД, от подсметка за ценни книжа на притежателя на дялове при инвестиционен посредник към негова подсметка за ценни книжа при Тренд Асет Мениджмънт АД

1,00 лв.

7

Изпращане по пощата с обратна разписка на потвърждение за сключена сделка на акционер в инвестиционно дружество, чийто портфейл се управлява от Тренд Асет Мениджмънт АД

4,00 лв.

8

Изпращане по пощата с обратна разписка на потвърждение за сключена сделка на притежател на дял в договорен фонд, организиран и управляван от Тренд Асет Мениджмънт АД

4,00 лв.

9

Издаване и изпращане по пощата с обратна разписка на депозитарна разписка на акционер в инвестиционно дружество, чийто портфейл се управлява от Тренд Асет Мениджмънт АД

5,00 лв.

10

Издаване и изпращане по пощата с обратна разписка на депозитарна разписка на притежател на дял в договорен фонд, организиран и управляван от Тренд Асет Мениджмънт АД

5,00 лв.

11

Издаване и изпращане по пощата с обратна разписка на депозитарна разписка и потвърждение за сключена сделка на акционер в инвестиционно дружество, чийто портфейл се управлява от Тренд Асет Мениджмънт АД

6,00 лв.

12

Издаване и изпращане по пощата с обратна разписка на депозитарна разписка и потвърждение за сключена сделка на притежател на дял в договорен фонд, организиран и управляван от Тренд Асет Мениджмънт АД

6,00 лв.

13

Изпълнение на поръчка за отказ

Без такса

„*” - годишната такса управление се дължи върху общата стойност на портфейла за всеки отчетен период;

- върху сумите по т. 1, платими ежемесечно, допълнително се начислява ДДС.

 

„**” - постигнатата доходност е разликата между: а/ общата стойност на портфейла в края на периода; и б/ предоставените от клиента парични средства и/или финансови инструменти за управление, съответно общата стойност на портфейла в началото на съответния пероод.

 

Настоящата Тарифа на УД е приета с Решение на Съвета на директорите от 31.01.2020г.

Контакти

Адрес: гр. София, ул. “Аксаков” № 28, втори надпартерен етаж, ап. №5

София 1000, България

 

Телефон: (+359 2) 494 90 84,

Факс: (+359 2) 988 82 13


E-mail: trend@trend-am.com