Важно!!!

 

Уведомление от 01.04.2022г., уведомяваме своите клиенти и всички заинтересовани лица за следното:

 

    Във връзка с отпадане на въведените в страната противоепидемични мерки,

 

Ви уведомяваме:

 

1. Отменя се временната мярка дейността на Дружеството да се осъществява чрез работа от вкъщи (Home Office) от всички служители на Дружеството с цел ограничаване на социалните контакти.

 

2. Считано от 04.04.2022 г. служителите се връщат към присъствен режим на работа в офиса на Дружеството.

 

Копие от уведомлението е налично тук.

 

Екипът на УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД

 

 

Уведомление от 10.03.2021г., уведомяваме своите клиенти и всички заинтересовани лица за следното:

 

    Уведомяваме Ви, че с Решение на Съвета на директорите (СД), на УД „Тренд Асет Мениджмънт” АД от 10.03.2021 г., и съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2088 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ НА СЪВЕТА ОТ 27 НОЕМВРИ 2019 ГОДИНА Ви предоставяме Иинформация във връзка с устойчивостта на сектора на финансовите услуги.

 

Горепосочената информация е достъпна тук.

 

 

 

Уведомление от 04.12.2020г., уведомяваме своите клиенти и всички заинтересовани лица за следното:

 

    Уведомяваме Ви, че с Решение на Съвета на директорите (СД), на УД „Тренд Асет Мениджмънт” АД от 04 декември 2020 г., бяха приети изменения в Общи условия за управление на дейността на инвестиционни дружества и за управление портфейлите на инвеститори на УД „Тренд Асет Мениджмънт” АД.

 

Изменените Общи условия за управление на дейността на инвестиционни дружества и за управление портфейлите на инвеститори на УД „Тренд Асет Мениджмънт” АД са достъпни тук.

 

Съобщение

 

Във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни, Ви уведомяваме за:

 

Екипът на УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД

 

НАТИСНЕТЕ ТУК За да отворите файла с "Политика на защита на личните данни в УД „Тренд Асет Мениджмънт"

 

 

Информация по чл. 9, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ

 

НАТИСНЕТЕ ТУК За да отворите файла с "Информация по чл. 9, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ"

 

Информация във връзка с чл. 9, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ

 

НАТИСНЕТЕ ТУК За да отворите файла с "Информация във връзка с чл. 9, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ"

 

Емисионна стойност и обратно изкупуване

Емисионна стойност Обратно изкупуване
Тренд Фонд Акции 888,5166 arow -0.31 % 881,8693 arow -0.31 %
Тренд Балансиран Фонд 964,7833 arow -0.38 % 957,5655 arow -0.38 %
Тренд Фонд Консервативен 696,2952 arow -0.07 % 691,0860 arow -0.07 %

Контакти

Адрес: гр. София, ул. “Аксаков” № 28, втори надпартерен етаж, ап. №5

София 1000, България

 

Телефон: (+359 2) 494 90 84,

Факс: (+359 2) 988 82 13


E-mail: trend@trend-am.comТренд Фонд Акции

Тренд Балансиран Фонд

Тренд Фонд Консервативен

Договорен фонд „Тренд Фонд Акции“ е колективна инвестиционна схема от отворен тип за инвестиране преимуществено в акции, търгувани на български и чуждестранни регулирани пазари. Фондът инвестира и в инструменти на паричния пазар, и в дългови ценни книжа, предимно  за поддържане на високо ниво на ликвидност, както и в моменти на пазарни сътресения.

виж повече ...

Договорен фонд „Тренд Балансиран Фонд“ е колективна инвестиционна схема от отворен тип,  която инвестира основно в ценни книжа (дялови ценни книжа, вкл. акции и търгуеми права; дългови ценни книжа, вкл. ипотечни, други корпоративни и общински облигации; държавни ценни книжа, както и инструменти на паричния пазар), търгувани в България и в други държави членки или в трети държави.

виж повече ...

Договорен фонд „Тренд Фонд Консервативен“ е колективна схема от отворен тип за инвестиране преимуществено в прехвърляеми дългови ценни книжа, емитирани от република България и други държави членки и във влогове в кредитни институции, отговарящи на изискванията на закона и правилата на фонда.

виж повече ...