Важно!!!

 

Уведомление от 21.06.2024г., уведомяваме своите клиенти и всички заинтересовани лица за следното:

 

    Уведомяваме Ви, че публичното предлагане на дялове на Национален договорен фонд „Тренд Бондс“(Фонда) стартира считано от 21 юни 2024 г. Национален договорен фонд „Тренд Бондс“ е фонд по смисъла на чл. 171, ал. 5 от ЗДКИСДПКИ от отворен тип, който инвестира в прехвърляеми ценни книжа или в други ликвидни финансови активи, набрани чрез публично предлагане парични средства, на принципа на разпределение на риска. Национален договорен фонд „Тренд Бондс“ не е предприятие по смисъла на Директива 2009/65/ЕО, съответно не е колективна инвестиционна схема.

 

"Уведомление за стартиране на публичното предлагане на дялове на национален договорен фонд „Тренд Бондс“" е достъпно тук.

 

 

Уведомление от 16.01.2023г., уведомяваме своите клиенти и всички заинтересовани лица за следното:

 

    Уведомяваме Ви, че с Решение на Съвета на директорите (СД), на УД „Тренд Асет Мениджмънт” АД от 16 януари 2023 г., бяха приети изменения в Общи условия за управление на дейността на инвестиционни дружества и за управление портфейлите на инвеститори на УД „Тренд Асет Мениджмънт” АД.

 

Изменените Общи условия за управление на дейността на инвестиционни дружества и за управление портфейлите на инвеститори на УД „Тренд Асет Мениджмънт” АД са достъпни тук.

 

 

Уведомяваме своите клиенти и всички заинтересовани лица за следното:

 

На интернет страницата на УД „ Тренд Асет Мениджмънт“ АД в раздел „Финансова информация“ и раздел „ Документи“ са публикувани:

 

  • Основен информационен документ  за ДФ Тренд Фонд Акции;
  • Основен информационен документ  за ДФ Тренд Балансиран Фонд ;
  • Основен информационен документ  за ДФ Тренд Фонд Консервативен.

 

Основния информационен документ ще замени Документите с ключова информация за инвеститорите и ще се прилага от 01.01.2023г.

 

Екипът на УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД

 

 

Уведомление от 10.03.2021г., уведомяваме своите клиенти и всички заинтересовани лица за следното:

 

    Уведомяваме Ви, че с Решение на Съвета на директорите (СД), на УД „Тренд Асет Мениджмънт” АД от 10.03.2021 г., и съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2088 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ НА СЪВЕТА ОТ 27 НОЕМВРИ 2019 ГОДИНА Ви предоставяме Иинформация във връзка с устойчивостта на сектора на финансовите услуги.

 

Горепосочената информация е достъпна тук.

 

Съобщение

 

Във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни, Ви уведомяваме за:

 

Екипът на УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД

 

НАТИСНЕТЕ ТУК За да отворите файла с "Политика на защита на личните данни в УД „Тренд Асет Мениджмънт"

 

 

Информация по чл. 9, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ

 

НАТИСНЕТЕ ТУК За да отворите файла с "Информация по чл. 9, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ"

 

Информация във връзка с чл. 9, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ

 

НАТИСНЕТЕ ТУК За да отворите файла с "Информация във връзка с чл. 9, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ"

 

Емисионна стойност и обратно изкупуване

Емисионна стойност Обратно изкупуване
Тренд Фонд Акции 991.4321 arow 0.00 % 984.0149 arow 0.00 %
Тренд Балансиран Фонд 1064.2384 arow 0.03 % 1056.2765 arow 0.03 %
Тренд Фонд Консервативен 732.8837 arow -0.02 % 727.4008 arow -0.02 %
Тренд Бондс 1.0641 arow 0.86 % 1.0561 arow 0.86 %

Контакти

Адрес: гр. София, ул. “Аксаков” № 28, втори надпартерен етаж, ап. №5

София 1000, България

 

Телефон: (+359 2) 494 90 84,

Факс: (+359 2) 988 82 13


E-mail: trend@trend-am.comТренд Фонд Акции

Тренд Балансиран Фонд

Тренд Фонд Консервативен

Тренд Бондс

Договорен фонд „Тренд Фонд Акции“ е колективна инвестиционна схема от отворен тип за инвестиране преимуществено в акции, търгувани на български и чуждестранни регулирани пазари. Фондът инвестира и в инструменти на паричния пазар, и в дългови ценни книжа, предимно  за поддържане на високо ниво на ликвидност, както и в моменти на пазарни сътресения.

виж повече ...

Договорен фонд „Тренд Балансиран Фонд“ е колективна инвестиционна схема от отворен тип,  която инвестира основно в ценни книжа (дялови ценни книжа, вкл. акции и търгуеми права; дългови ценни книжа, вкл. ипотечни, други корпоративни и общински облигации; държавни ценни книжа, както и инструменти на паричния пазар), търгувани в България и в други държави членки или в трети държави.

виж повече ...

ТРЕНД ФОНД КОНСЕРВАТИВЕН” е договорен фонд по смисъла на чл. 5, ал. 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ). Фондът е колективна инвестиционна схема за инвестиране в прехвърляеми ценни книжа, влогове в кредитни институции, инструменти на паричния пазар и други ликвидни финансови активи по смисъла на чл. 38 от ЗДКИСДПКИ.

виж повече ...

Национален договорен фонд „Тренд Бондс“ е фонд по смисъла на чл. 171, ал. 5 от ЗДКИСДПКИ от отворен тип, който инвестира в прехвърляеми ценни книжа или в други ликвидни финансови активи, набрани чрез публично предлагане парични средства, на принципа на разпределение на риска. Фондът инвестира във всякакви дългови ценни книжа - Държавни ценни книжа, издадени или гарантирани от Република България, и други държави членки, както и издадени или гарантирани от трети държави, общински, корпоративни, покрити облигации и други, във влогове в кредитни институции, отговарящи на изискванията на закона и на правилата на фонда.

виж повече ...