Важно!!!

 

Уведомление от 30.03.2020г.

 

ДО ЛИЦАТА, КОИТО ПРИТЕЖАВАТ ДЯЛОВЕ В ДФ “ТРЕНД ФОНД КОНСЕРВАТИВЕН“, ДФ “ТРЕНД ФОНД АКЦИИ“ И ДФ “ТРЕНД БАЛАНСИРАН“ ФОНД, УПРАВЛЯВАНИ ОТ УД „ТРЕНД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД И ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

    Във връзка задължението на УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД за предоставяне на годишни отчети съгласно чл. 60, ал. 1, т. 1 и чл. 92, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ и удължаването на сроковете за това със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обнародван в брой 28 от 24.03.2020 г. на Държавен вестник , Ви уведомяваме за следното: Годишните финансови отчети на ДФ „Тренд Фонд Акции“, ДФ „Тренд Балансиран Фонд“, ДФ „Тренд Фонд Консервативен“ и УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД ще бъдат предоставени на КФН и качени на интернет страницата на дружеството www.trend-am.com до 14.04.2020г. Причината за това е съобразяване със срока на обявеното извънредно положение и приети мерки от Дружеството за Home office дейност.

 

Копие от уведомлението е налично тук.

 

 

Уведомление от 26.03.2020г., уведомяваме своите клиенти и всички заинтересовани лица за следното:

 

    Във връзка със заповед на г-н Кирил Ананиев – Министър на здравеопазването за удължаване на срока на въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020г. включително, Ви уведомяваме за следното:

 

Удължава се до 12.04.2020г. включително срокът на прилагане на временните мерки, които УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД е приело, а именно:

 

1. Определянето на нетната стойност на активите, нетната стойност на активите на един дял, емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на ДФ „Тренд Фонд Акции“, ДФ „Тренд Балансиран Фонд“ и ДФ „Тренд Фонд Консервативен“, ще се извършва два пъти седмично – а именно всеки вторник и петък.

 

2. Дейността на Дружеството ще се осъществява чрез работа от вкъщи (Home Office) от всички служители на Дружеството с цел ограничаване на социалните контакти. Във връзка с горното и с цел осигуряване на непрекъснатост на дейността на Дружеството, срещите с инвеститорите ще се осъществяват чрез предварително записване на тел: 0888 45 49 83, лице за контакт – Траян Кършутски – Изпълнителен директор

и чрез:

Стационарен телефон 02 494 90 84

 

Както и на следните електронни пощи:

 

trend@trend-am.com – електронна поща на УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД

 

v.kukleva@trend-am.com – Виктория Куклева - Ръководител отдел „ Нормативно съответствие“/

 

psavov@trend-am.com – Петър Савов - Ръководител отдел „ Управление на портфейли“

 

albena.bliznashka@trend-am.com – Албена Близнашка – Ръководител отдел „Административно обслужване“

 

3. При необходимост приложимостта на мерките описани в т. 1 и т. 2 може да се удължи за необходимия период.

 

Копие от уведомлението е налично тук.

 

Екипът на УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД

 

Съобщение

 

Във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни, Ви уведомяваме за:

 

Екипът на УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД

 

НАТИСНЕТЕ ТУК За да отворите файла с "Политика на защита на личните данни в УД „Тренд Асет Мениджмънт"

 

 

Информация по чл. 9, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ

 

НАТИСНЕТЕ ТУК За да отворите файла с "Информация по чл. 9, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ"

 

Информация във връзка с чл. 9, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ

 

НАТИСНЕТЕ ТУК За да отворите файла с "Информация във връзка с чл. 9, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ"

 

Емисионна стойност и обратно изкупуване

Емисионна стойност Обратно изкупуване
Тренд Фонд Акции 802.1952 arow -0.23 % 796.1937 arow -0.23 %
Тренд Балансиран Фонд 873.0243 arow -1.10 % 866.4930 arow -1.10 %
Тренд Фонд Консервативен 648.7524 arow -0.91 % 643.8989 arow -0.91 %

Контакти

Адрес: гр. София, ул. “Аксаков” № 28, втори надпартерен етаж, ап. №5

София 1000, България

 

Телефон: (+359 2) 494 90 84,

Факс: (+359 2) 988 82 13


E-mail: trend@trend-am.comТренд Фонд Акции

Тренд Балансиран Фонд

Тренд Фонд Консервативен

Договорен фонд „Тренд Фонд Акции“ е колективна инвестиционна схема от отворен тип за инвестиране преимуществено в акции, търгувани на български и чуждестранни регулирани пазари. Фондът инвестира и в инструменти на паричния пазар, и в дългови ценни книжа, предимно  за поддържане на високо ниво на ликвидност, както и в моменти на пазарни сътресения.

виж повече ...

Договорен фонд „Тренд Балансиран Фонд“ е колективна инвестиционна схема от отворен тип,  която инвестира основно в ценни книжа (дялови ценни книжа, вкл. акции и търгуеми права; дългови ценни книжа, вкл. ипотечни, други корпоративни и общински облигации; държавни ценни книжа, както и инструменти на паричния пазар), търгувани в България и в други държави членки или в трети държави.

виж повече ...

Договорен фонд „Тренд Фонд Консервативен“ е колективна схема от отворен тип за инвестиране преимуществено в прехвърляеми дългови ценни книжа, емитирани от република България и други държави членки и във влогове в кредитни институции, отговарящи на изискванията на закона и правилата на фонда.

виж повече ...