Важно!!!

 

Уведомление от 30.08.2021г., уведомяваме своите клиенти и всички заинтересовани лица за следното:

 

    Във връзка с увеличаващото се разпространение на COVID – 19 на територията на цялата страна и с цел ограничаване на социалните контакти и спазване на препоръките на Здравния министър за осъществяване на дистанционен режим на работа:

 

Считано от 01.09.2021г. дейността на Дружеството се осъществява чрез работа от вкъщи (Home Office дейност).

 

2. Във връзка с горното и с цел осигуряване на непрекъснатост на дейността на Дружеството, срещите с инвеститорите и всички заинтересовани лица ще се осъществяват чрез:

Предварително записване на тел: 0888 45 49 83 - Траян Кършутски – Изпълнителен директор или стационарен телефон 02 494 90 84 както и на следните електронни пощи:

trend@trend-am.com – електронна поща на УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД

v.kukleva@trend-am.com – Виктория Куклева - Ръководител отдел „Нормативно съответствие“

psavov@trend-am.com – Петър Савов - Ръководител отдел „Управление на портфейли“

albena.bliznashka@trend-am.com – Албена Близнашка – Ръководител отдел „Административно обслужване“

 

3. Гореописаните мерки се прилагат за неопределен период.

Копие от уведомлението е налично тук.

 

Екипът на УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД

 

 

Уведомление от 17.05.2021г., уведомяваме своите клиенти и всички заинтересовани лица за следното:

 

    Уведомяваме Ви, че предприетите мерки от 04.11.2020г. относно дейността на Дружеството, а именно:

 

1. Считано от 05.11.2020г. дейността на Дружеството се осъществява чрез работа от вкъщи (Home Office дейност).

 

2. Във връзка с горното и с цел осигуряване на непрекъснатост на дейността на Дружеството, срещите с инвеститорите ще се осъществяват чрез:

Предварително записване на тел: 0888 45 49 83 - Траян Кършутски – Изпълнителен директор или стационарен телефон 02 494 90 84 както и на следните електронни пощи:

trend@trend-am.com – електронна поща на УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД

v.kukleva@trend-am.com – Виктория Куклева - Ръководител отдел „Нормативно съответствие“

psavov@trend-am.com – Петър Савов - Ръководител отдел „Управление на портфейли“

albena.bliznashka@trend-am.com – Албена Близнашка – Ръководител отдел „Административно обслужване“

 

Гореописаните мерки се удължават до 30.06.2021г.

Копие от уведомлението е налично тук.

 

3. При необходимост приложимостта на приетите временни мерки може да се удължи за необходимия период.

 

Екипът на УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД

 

 

Уведомление от 10.03.2021г., уведомяваме своите клиенти и всички заинтересовани лица за следното:

 

    Уведомяваме Ви, че с Решение на Съвета на директорите (СД), на УД „Тренд Асет Мениджмънт” АД от 10.03.2021 г., и съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2088 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ НА СЪВЕТА ОТ 27 НОЕМВРИ 2019 ГОДИНА Ви предоставяме Иинформация във връзка с устойчивостта на сектора на финансовите услуги.

 

Горепосочената информация е достъпна тук.

 

 

 

Уведомление от 04.12.2020г., уведомяваме своите клиенти и всички заинтересовани лица за следното:

 

    Уведомяваме Ви, че с Решение на Съвета на директорите (СД), на УД „Тренд Асет Мениджмънт” АД от 04 декември 2020 г., бяха приети изменения в Общи условия за управление на дейността на инвестиционни дружества и за управление портфейлите на инвеститори на УД „Тренд Асет Мениджмънт” АД.

 

Изменените Общи условия за управление на дейността на инвестиционни дружества и за управление портфейлите на инвеститори на УД „Тренд Асет Мениджмънт” АД са достъпни тук.

 

Съобщение

 

Във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни, Ви уведомяваме за:

 

Екипът на УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД

 

НАТИСНЕТЕ ТУК За да отворите файла с "Политика на защита на личните данни в УД „Тренд Асет Мениджмънт"

 

 

Информация по чл. 9, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ

 

НАТИСНЕТЕ ТУК За да отворите файла с "Информация по чл. 9, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ"

 

Информация във връзка с чл. 9, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ

 

НАТИСНЕТЕ ТУК За да отворите файла с "Информация във връзка с чл. 9, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ"

 

Емисионна стойност и обратно изкупуване

Емисионна стойност Обратно изкупуване
Тренд Фонд Акции 897,8455 arow -0.12 % 891,1285 arow -0.12 %
Тренд Балансиран Фонд 978,0301 arow -0.08 % 970,7131 arow -0.08 %
Тренд Фонд Консервативен 700,3292 arow 0.03 % 695,0898 arow 0.03 %

Контакти

Адрес: гр. София, ул. “Аксаков” № 28, втори надпартерен етаж, ап. №5

София 1000, България

 

Телефон: (+359 2) 494 90 84,

Факс: (+359 2) 988 82 13


E-mail: trend@trend-am.comТренд Фонд Акции

Тренд Балансиран Фонд

Тренд Фонд Консервативен

Договорен фонд „Тренд Фонд Акции“ е колективна инвестиционна схема от отворен тип за инвестиране преимуществено в акции, търгувани на български и чуждестранни регулирани пазари. Фондът инвестира и в инструменти на паричния пазар, и в дългови ценни книжа, предимно  за поддържане на високо ниво на ликвидност, както и в моменти на пазарни сътресения.

виж повече ...

Договорен фонд „Тренд Балансиран Фонд“ е колективна инвестиционна схема от отворен тип,  която инвестира основно в ценни книжа (дялови ценни книжа, вкл. акции и търгуеми права; дългови ценни книжа, вкл. ипотечни, други корпоративни и общински облигации; държавни ценни книжа, както и инструменти на паричния пазар), търгувани в България и в други държави членки или в трети държави.

виж повече ...

Договорен фонд „Тренд Фонд Консервативен“ е колективна схема от отворен тип за инвестиране преимуществено в прехвърляеми дългови ценни книжа, емитирани от република България и други държави членки и във влогове в кредитни институции, отговарящи на изискванията на закона и правилата на фонда.

виж повече ...