Важно!!!

 

Уведомление от 13.05.2020г., уведомяваме своите клиенти и всички заинтересовани лица за следното:

 

    Във връзка с отмяна на въведеното извънредно положение, Ви уведомяваме, че от 14.05.2020г. дейността на УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД се връща към нормален режим на работа. За тази цел:

 

1. Отменя се временната мярка за определянето на нетната стойност на активите, нетната стойност на активите на един дял, емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на ДФ „Тренд Фонд Акции“, ДФ „Тренд Балансиран Фонд“ и ДФ „Тренд Фонд Консервативен“, да се извършва два пъти седмично – а именно всеки вторник и петък.

 

Считано от 14.05.2020г. определянето на нетната стойност на активите, нетната стойност на активите на един дял, емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на ДФ „Тренд Фонд Акции“, ДФ „Тренд Балансиран Фонд“ и ДФ „Тренд Фонд Консервативен“, ще се извършва всеки работен ден за предходния такъв, съгласно Правилата на договорните фондове.

 

2. Отменя се временната мярка дейността на Дружеството да се осъществява чрез работа от вкъщи (Home Office) от всички служители на Дружеството с цел ограничаване на социалните контакти.

 

Считано от 14.05.2020г. служителите на Дружеството се връщат към нормален режим на работа, спазвайки противоепидемичните мерки.

Копие от уведомлението е налично тук.

 

Екипът на УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД

 

 

Съобщение

 

Във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни, Ви уведомяваме за:

 

Екипът на УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД

 

НАТИСНЕТЕ ТУК За да отворите файла с "Политика на защита на личните данни в УД „Тренд Асет Мениджмънт"

 

 

Информация по чл. 9, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ

 

НАТИСНЕТЕ ТУК За да отворите файла с "Информация по чл. 9, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ"

 

Информация във връзка с чл. 9, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ

 

НАТИСНЕТЕ ТУК За да отворите файла с "Информация във връзка с чл. 9, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ"

 

Емисионна стойност и обратно изкупуване

Емисионна стойност Обратно изкупуване
Тренд Фонд Акции 827.8532 arow 0.36 % 821.6598 arow 0.36 %
Тренд Балансиран Фонд 908.5282 arow 0.34 % 901.7312 arow 0.34 %
Тренд Фонд Консервативен 671.5792 arow -0.19 % 666.5549 arow -0.19 %

Контакти

Адрес: гр. София, ул. “Аксаков” № 28, втори надпартерен етаж, ап. №5

София 1000, България

 

Телефон: (+359 2) 494 90 84,

Факс: (+359 2) 988 82 13


E-mail: trend@trend-am.comТренд Фонд Акции

Тренд Балансиран Фонд

Тренд Фонд Консервативен

Договорен фонд „Тренд Фонд Акции“ е колективна инвестиционна схема от отворен тип за инвестиране преимуществено в акции, търгувани на български и чуждестранни регулирани пазари. Фондът инвестира и в инструменти на паричния пазар, и в дългови ценни книжа, предимно  за поддържане на високо ниво на ликвидност, както и в моменти на пазарни сътресения.

виж повече ...

Договорен фонд „Тренд Балансиран Фонд“ е колективна инвестиционна схема от отворен тип,  която инвестира основно в ценни книжа (дялови ценни книжа, вкл. акции и търгуеми права; дългови ценни книжа, вкл. ипотечни, други корпоративни и общински облигации; държавни ценни книжа, както и инструменти на паричния пазар), търгувани в България и в други държави членки или в трети държави.

виж повече ...

Договорен фонд „Тренд Фонд Консервативен“ е колективна схема от отворен тип за инвестиране преимуществено в прехвърляеми дългови ценни книжа, емитирани от република България и други държави членки и във влогове в кредитни институции, отговарящи на изискванията на закона и правилата на фонда.

виж повече ...