Данъчно облагане

Облагане доходите на притежателите на дялове от фонда

 

Съгласно разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), чл. 174, и на Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ), доходът, реализиран от покупко-продажбата на дялове на  договорен фонд „Тренд Балансиран Фонд“ е необлагаем.

 

Нетният доход от инвестиране на активите на „Тренд Балансиран Фонд“ се отразява в нарастване на нетната стойност на активите на договорния фонд, а отТренд - и върху стойността на дяловете от фонда. Тъй като съгласно своите правила „Тренд Балансиран Фонд“ не разпределя доходи между инвеститорите, притежателите на дялове от фонда могат да усвоят увеличената стойност на инвестицията си под формата на капиталова печалба (положителна разлика между продажната цена и цената на придобиване на дяловете) при предявяване на дяловете за обратно изкупуване от фонда или продажбата им на трети лица.

 

Капиталова печалба

 

Доходите от сделки с дялове на фонда (реализираната капиталова печалба) както в случаите на обратно изкупуване на дяловете от фонда, така и при продажба на дяловете на БФБ, не се облагат, когато получател на дохода са местни физически лица или физически лица, установени за данъчни цели в държава членка на Европейския съюз или в друга държава – членка на Европейското икономическо пространство. Съответно с тези доходи се намалява счетоводният финансов резултат при определяне на данъчния финансов резултат на юридическите лица, които подлежат на облагане по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Тези доходи не се облагат и с данък при източника.

 

Доходите от сделки с дялове на фонда (реализираната капиталова печалба), както и изобщо с финансови активи, получени от физически лица от трети държави извън горепосочените, се облагат с окончателен данък в размер на 10% върху облагаемия доход.

Емисионна стойност и обратно изкупуване

Емисионна стойност Обратно изкупуване
Тренд Балансиран Фонд 1047.0187 arow 0.43 % 1039.1857 arow 0.43 %

Контакти

Адрес: гр. София, ул. “Аксаков” № 28, втори надпартерен етаж, ап. №5

София 1000, България

 

Телефон: (+359 2) 494 90 84,

Факс: (+359 2) 988 82 13


E-mail: trend@trend-am.com