Инвестиционна стратегия

Основната инвестиционна цел на договорен фонд „Тренд Балансиран Фонд” е осигуряването на дългосрочен ръст на стойността на инвестициите чрез реализиране на максимален възможен доход при поемане на умерен риск и осигуряване на ликвидност на инвестициите на притежателите на дялове. За постигане на инвестиционните цели се прилага стратегия за активно управление на портфейла от ценни книжа и парични средства на фонда.

 

Инвестиционната стратегия на  договорен фонд „Тренд Балансиран Фонд” предвижда реализирането на капиталови печалби от ценни книжа, приходи от дивиденти/доходи от дялови ценни книжа, както и текущи доходи от дългови ценни книжа и други финансови инструменти.

 

За постигане на инвестиционните цели на фонда, управляващото дружество инвестира набраните средства на фонда преимуществено в ликвидни акции, търгувани на български и чуждестранни регулирани пазари, дългови ценни книжа с потенциал за растеж на цените и инструменти с фиксирана доходност.

Емисионна стойност и обратно изкупуване

Емисионна стойност Обратно изкупуване
Тренд Балансиран Фонд 1067.0648 arow -0.03 % 1059.0818 arow -0.03 %

Контакти

Адрес: гр. София, ул. “Аксаков” № 28, втори надпартерен етаж, ап. №5

София 1000, България

 

Телефон: (+359 2) 494 90 84,

Факс: (+359 2) 988 82 13


E-mail: trend@trend-am.com