Тарифа на УД „Тренд Асет Мениджмънт” АД

Еднократни такси, удържани преди или след инвестицията:

 

Такса за записване (входна такса)

0,25% от нетната стойност на активите на дял

Такса за обратно изкупуване (изходна такса)

0,5% от нетната стойност на активите на дял

 

Посоченият по-горе е максималният размер на таксите (с изключение на посочените по-долу такси за допълнителни услуги, ако поискате такива да Ви бъдат оказани от управляващото дружество), който може да бъде удържан от Вашите средства преди те да бъдат инвестирани във фонда, съответно преди приходите от Вашите инвестиции да Ви бъдат изплатени от фонда.

 

 

Такси за допълнителни услуги

Такса

Прехвърляне на дялове на договорен фонд, организиран и управляван от  управляващо дружество Тренд Асет Мениджмънт АД, от подсметка за ценни книжа на притежателя на дялове при  управляващо дружество Тренд Асет Мениджмънт АД към негова подсметка за ценни книжа при инвестиционен посредник, банка депозитар или банка попечител

10,00 лв.

Приемане на дялове на договорен фонд, организиран и управляван от  управляващо дружество Тренд Асет Мениджмънт АД, от подсметка за ценни книжа на притежателя на дялове при инвестиционен посредник към негова подсметка за ценни книжа при  управляващо дружество Тренд Асет Мениджмънт АД

1,00 лв.

За издаване на депозитарна разписка (и дубликат на депозитарна разписка)

1,00 лв.

Изпращане по пощата с обратна разписка на потвърждение за сключена сделка на притежател на дял в договорен фонд, организиран и управляван от  управляващо дружество Тренд Асет Мениджмънт АД

4,00 лв.

Издаване и изпращане по пощата с обратна разписка на депозитарна разписка на притежател на дял в договорен фонд, организиран и управляван от  управляващо дружество Тренд Асет Мениджмънт АД

5,00 лв.

Издаване и изпращане по пощата с обратна разписка на депозитарна разписка и потвърждение за сключена сделка на притежател на дял в договорен фонд, организиран и управляван от  управляващо дружество Тренд Асет Мениджмънт АД

6,00 лв.

Изпълнение на поръчка за отказ

Без такса

 

 

Годишни оперативни разходи на фонда

Като % от годишната средна нетна стойност на активите на фонда

Възнаграждение за управляващото дружество

1,25%* от годишната средна нетна стойност на активите на фонда

Други оперативни разходи

0,90% (**)

Общо оперативни разходи 

2,15%

 

(*) Съгласно правилата на „Тренд Фонд Консервативен“, управляващото дружество може да се откаже от част от посоченото възнаграждение.

 

(**) В „Други оперативни разходи” се включени основни прогнозируеми оперативни разходи като: възнаграждение на банката депозитар в размер до 0,3%* от годишната стойност на активите на фонда; възнаграждения и такси на инвестиционните посредници, банки, Българската фондова борса – София АД, Централния депозитар АД и други подобни, свързани с инвестиране на активите на договорния фонд в размер до 0,3%*; възнаграждението на одиторите за заверка на годишния финансов отчет на договорния фонд, разходите за реклама и маркетинг на фонда, за контакти с инвеститорите, текущите такси за надзор, членство и други подобни на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса – София АД, Централния депозитар АД и други държавни органи и институции, свързани с дейността на фонда, в размер до 0,1%; други разходи, посочени в правилата на фонда за негова сметка, съдебни и други разходи, свързани със защита на интересите на притежателите на дялове в договорния фонд, както и други извънредни разходи, свързани с дейността на фонда, в размер до 0,07%.

Емисионна стойност и обратно изкупуване

Емисионна стойност Обратно изкупуване
Тренд Фонд Консервативен 709.2737 arow 0.04 % 703.9674 arow 0.04 %

Контакти

Адрес: гр. София, ул. “Аксаков” № 28, втори надпартерен етаж, ап. №5

София 1000, България

 

Телефон: (+359 2) 494 90 84,

Факс: (+359 2) 988 82 13


E-mail: trend@trend-am.com