Съобщение

Във връзка с промяна в наименованието, инвестиционната политика и Правилата на ДФ „Тренд Фонд Паричен Пазар“ (с ново наименование ДФ „Тренд Фонд Консервативен“), Ви приканваме да се запознаете с официалното уведомление тук.

 

Във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни, Ви уведомяваме за:

  1. С решение на СД на УД „ Тренд Асет Мениджмънт“ АД, е приета "Политика на защита на личните данни в УД „Тренд Асет Мениджмънт” АД", която можете да достъпите от тук.

 

Екипът на УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД

 

НАТИСНЕТЕ ТУК За да отворите файла с "Политика на защита на личните данни в УД „Тренд Асет Мениджмънт"

 

Важно!!!

Във връзка с вписване на 28.07.2015 г. на промени по партидата на управляващото дружество (УД) в Търговския регистър,  уведомяваме своите клиенти и всички заинтересовани лица за следното:

  1. Досегашното наименование на УД „КТБ Асет Мениджмънт“ АД се променя на УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД.
  2. Променят се седалището и адресът на упралвение, а именно: гр. София, 1000, район Средец, ул. „Аксаков” № 28, втори надпартерен етаж, ап. № 5, като само на този адрес ще бъде осъществявана дейността на дружеството, съобразно предмета му на дейност.
  3. Променят се телефонният номер,  електронната поща и интернет страницата    на УД „Тренд Асет Мениджмънт” АД, а именно:телефон: (+359 2) 494 90 84;  e-mail: trend@trend-am.com ;  Интернет страница: www.trend-am.com.
  4. Променят се наименованията на договорните фондове (ДФ), организирани и управлявани от УД „Тренд Асет Мениджмънт” АД, а именно: наименованието на ДФ „КТБ Фонд Паричен Пазар“ се променя в ДФ „Тренд Фонд Паричен Пазар“; наименованието на ДФ „КТБ Балансиран Фонд“ се променя в ДФ „Тренд Балансиран Фонд“; наименованието на ДФ „КТБ Фонд Акции“ се променя в ДФ „Тренд Фонд Акции“.

 

Екипът на УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД

 

НАТИСНЕТЕ ТУК За да отворите сайта на "КТБ Асет Мениджмънт" АД

Емисионна стойност и обратно изкупуване

Емисионна стойност Обратно изкупуване
Тренд Фонд Акции 907.1900 arow -0.10 % 900.4031 arow -0.10 %
Тренд Балансиран Фонд 960.6195 arow -0.10 % 953.4328 arow -0.10 %
Тренд Фонд Паричен Пазар 995.5999 arow -0.00 % 987.6669 arow -0.00 %

Контакти

Адрес: гр. София, ул. “Аксаков” № 28, втори надпартерен етаж, ап. №5

София 1000, България

 

Телефон: (+359 2) 494 90 84,

Факс: (+359 2) 988 82 13


E-mail: trend@trend-am.comТренд Фонд Акции

Тренд Балансиран Фонд

Тренд Фонд Паричен Пазар

Договорен фонд „Тренд Фонд Акции“ е колективна инвестиционна схема от отворен тип за инвестиране преимуществено в акции, търгувани на български и чуждестранни регулирани пазари. Фондът инвестира и в инструменти на паричния пазар, и в дългови ценни книжа, предимно  за поддържане на високо ниво на ликвидност, както и в моменти на пазарни сътресения.

виж повече ...

Договорен фонд „Тренд Балансиран Фонд“ е колективна инвестиционна схема от отворен тип,  която инвестира основно в ценни книжа (дялови ценни книжа, вкл. акции и търгуеми права; дългови ценни книжа, вкл. ипотечни, други корпоративни и общински облигации; държавни ценни книжа, както и инструменти на паричния пазар), търгувани в България и в други държави членки или в трети държави.

виж повече ...

Договорен фонд „Тренд Фонд Паричен Пазар“ представлява фонд на паричния пазар по смисъла на насоките на Комитета на европейските регулатори за ценни книжа (Committee of European Securities Regulators или съкратено CESR) относно обща дефиниция за европейските фондове на паричния пазар от 19 май 2010 г., ref.: CESR/10-049 (наричани по-долу насоки на CESR).

виж повече ...